1. GENERELT:
Avtalevilkårene (”avtalen”) omfatter kunder med leid webplass eller domener hos tjenesteleverandør. For leid webplass benyttes også termene ”webhotell” og ”konto”. Tjenesteleverandør er Egoria, org. Nr. 988 914 754, med den forretningsadresse som til enhver tid er registrert på firmaet. Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Egoria og som Egoria forholder seg til.

Et kundeforhold er en kundes samlede engasjement  hos Egoria. Dette inkluderer alle avtaler som er inngått.     Bruker er kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte tjenestene i tråd med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale. Kunde plikter å påse at brukerinformasjon, herunder passord mv. til en hver tid oppbevares på en slik måte at ikke denne informasjonen faller uvedkommende i hende.

Avtalen er inngått og avtalevilkårene anses akseptert i sin helhet ved bestilling. Kunden plikter å melde fra til Egoria ved adresseforandringer eller forandringer i den e-postadressen som kunden kan treffes på. Kunden er selv ansvarlig for at den informasjonen som oppgis til Egoria til enhver tid er riktig.

2 INNHOLD OG FUNKSJONER:
2.1 Generelt:
Avtalen gir kunden tilgang til de tjenester som er bestilt hos Egoria med de funksjoner og innhold som er spesifisert i tjenesteomtalen på Egorias nettsider.

2.2 Webhotell:
Kunden er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sitt webhotell. Alt innhold som legges ut på serveren er kundens ansvar og kunden beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Kunden er ansvarlig for å ivareta at innholdet på webhotellet ikke er i strid med norsk lov. Egoria har eiendomsrett og opphavsrett til alle programkoder som stilles til rådighet for kunde.

Egoria kan bli pålagt å stenge webhotell på bakgrunn av klager fra myndigheter eller private interesser, der det fra disse hevdes at innholdet på kontoen er rettstridig. Egoria vil da vurdere klagen og, hvis Egoria er av den oppfatning at innholdet kan være rettstridig, vil webhotellet kunne bli stengt umiddelbart. Med mindre Egorias vurdering av rettstridigheten har vært grovt uaktsom, vil ikke en slik stenging kunne medføre erstatningsansvar for Egoria.

Kunder som gjennom sitt webhotell har til hensikt         å utøve eller oppfordre til rasediskriminering, terrorvirkso mhet, distribusjon av programvare, musikk, spill, eller passord uten nødvendige tillatelser, samt annet av kriminell karakter er ikke ønsket. Det samme gjelder linking til slike nettsteder. Slike webhotell vil bli stengt uten varsel. I tillegg vil kunder ansvarlig for slike webhotell kunne risikere påtale og straff om forholdet representerer et lovbrudd.

Kunden har adgang til på sitt webhotell å publisere filer beregnet til allmenn nedlasting. Den tillatte lagringsplas s er definert i spesifikasjonene for det webhotellet som er valgt.

Dersom kundens webhotell genererer mer trafikk enn det som Egoria anser som normalt, tatt i betraktning den tjeneste som er valgt, skal kunden motta varsel om dette. Denne form for overbelastning er normalt et resultat av unormalt høy trafikk på nettsidene eller belastende programvareløsninger kunden har lagt ut på sitt webhotell. Normal trafikk anses å være tilsvarende størrelsen på kundens webhotell.

Alle varsler om overskridelse av ressurser (lagringsplass eller trafikk) er å anse som en anmodning om fjerning av innhold eller oppgradering til en mer passende løsning. Dersom kunden ikke tar affære, vil Egoria uten videre samtykke kunne oppgradere kundens løsning til en alternativ løsning som antas å dekke kundens behov, eller eventuelt stenge tjenesten.

Dersom kunden legger ut websider eller programvare som forårsaker feil eller problemer på Egorias servere,     forbeholder Egoria seg retten til å kunne stenge kundens webhotell med umiddelbar virkning. Webhotellet vil først bli gjenåpnet etter at årsaken til problemet er fjernet.

Å benytte Egorias servere til å bryte seg inn i (”hacke”) andres systemer er strengt forbudt. Likeså er det forbudt å forsøke å foreta tilsvarende innbruddsforsøk på Egorias egne servere eller programvare. Egoria reserverer seg retten til å bestemme hva som er å definere som et innbruddsforsøk etter dette avsnittet.

Egoria forbeholder seg retten til å endre og bestemme hvilke tjenester som til enhver tid er tilgjengelig på serverne.

2.3 Domeneregistrering:
Domeneregistrering omfatter søknad, registrering og administrasjon av domenenavn for bruk til tjenester over internett. Det er kundens ansvar og risiko at søknaden er i samsvar med toppnivåregistrarens navnepolitikk for tildeling av det aktuelle domenenavn til enhver tid, samt å sjekke andres eventuelle immatrielle rettigheter, før registrering eller bruk av det aktuelle domenenavnet.

3. DRIFT:
Egoria sørger for drift av servere, kontinuerlig overvåking av tjenesten og gjør opp status på det utstyret som   inngår i tjenesten.

4. KUNDESERVICE
Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til Egoria sin kundeservice via kundesenteret tilgjengelig på http://support.egoria.no. Ved feil på tjenester levert av Egoria vil det bli iverksatt tester for å finne årsaken til den meldte feilen.

5. ANSVARSBEGRENSNING:
Kunden må påregne at Egorias tjenester av og til kan være nede grunnet feil på eller oppgraderinger av server, linje eller programvare. Normalt vil ikke slike forhold innebære avtalebrudd fra Egoria sin side. Det er ikke utenkelig at slike feil kan føre til datatap på Egorias servere. Kunden må derfor selv sørge for at det eksisterer backup av viktige filer, og kunden må selv sørge for å sikre at kommunikasjon med eventuelle kontakter kan ivaretas under slik nedetid.

Egoria holdes i henhold til denne avtale fri for erstatningsansvar for enhver form for tap som kunde eller tredjepart påføres som følge av at tjenesten er utilgjengelig, tap av data eller feil på leveranse fra underle verandører.

Foreligger det brudd på avtalen fra Egorias side er maksimal erstatningsplikt begrenset oppad til verdien på       avtalen til den enkelte kunde med fratrekk for verdien av den allerede leverte tjeneste.

6. UTESTENGING
Egoria har rett til umiddelbart å stenge kundens tjeneste, ved brudd på avtalevilkårene eller ved utelatelse av     oppgjør.

Ved unnlatt betaling fra kundens side, vil kundens tjeneste bli stengt. Hvis kunden etter dette ikke betaler innen 14 dager, kan Egoria velge å ta betaling for de påløpte kostnader i form av tilegnelse av kundens domenenavn. En stenging av tjenester som følge av de i dette avsnittet her omtalte forhold er å betrakte som en oppsigelse, slik at kundens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt da avtalen skulle opphøre i følge normal oppsigelsestid.

Dersom ikke kunden har bedt om annet kan Egoria gjenåpne tjenester som har vært gjenstand for stenging       om det foreligger fullstendig eller delvis økonomisk oppgjør. Gjenåpning av stengt tjeneste faktureres med kr. 300,-.

7. PRISER OG BETALINGSBETINGELSER
7.1 Priser:
Ved prisendring gjelder ny pris fra og med neste fakturautstedelse, men ikke tidligere enn 30 dager fra kunngjøring. Egoria er ikke varslingspliktig for endringer som er i tråd med eller tilnærmet lik utviklingen i konsumprisindeksen.

Alle priser er eksklusive eventuelle statlige avgifter, herunder merverdiavgift, med mindre annet er spesifisert.

7.2 Betalingsbetingelser:
Alle tjenester faktureres i sin helhet for den avtaleperiode som er inngått. Betaling skal skje på av Egoria anvist   måte, vanligvis faktura. Ved forsinket betaling påløper 1 % morarente pr. påbegynt måned. Faktura utstedes 30-60 dager før ny periode påløper.

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egen prisliste på Egorias nettsider. Alle priser kan endres       av Egoria med minimum 30 dagers varsel. Med varsel forstås her bekjentgjørelse på våre nettsider.

8. FORCE MAJEURE
Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.

9. ØVRIGE BESTEMMELSER
9.1 Avtalens varighet:
Alle tjenester inngås på basis av 12 måneders avtaleperiode og fornyes automatisk for nye tolv måneder dersom oppsigelse ikke foreligger, eller dersom ikke annet er avtalt og spesifisert.

9.2 Overdragelse av rettigheter og forpliktelser:
Kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtalen uten skriftlig samtykke fra Egoria.

Dersom Egoria endrer eierstruktur i form av f. eks. etablering av morselskap, datterselskap, underselskap, fusjonering mv., overdras kundeforholdet automatisk til den nye eierstrukturen som måtte oppstå.

9.3: Oppsigelse, flytting:
Oppsigelse av tjenester levert av Egoria skal skje innen to måneder før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse skal skje skriftlig eller gjennom elektronisk prosedyre anvist av Egoria, pr. dato gjennom å benytte kontaktskjema på http://support.egoria.no. Benyttes elektronisk innsending av oppsigelse vil kunde motta en bekreftelse på innsendingen umiddelbart og senest innen 24 timer. Dersom slik bekreftelse ikke mottas må det forutsettes       at oppsigelsen ikke er kommet Egoria i hende.

Tjenester levert av Egoria kan flyttes, for kundens regning, til annen tjenesteleverandør, på et hvert       tidspunkt. Dog forløper den avtalen som er inngått med Egoria inntil kundens oppsigelse foreligger i henhold til den til enhver tid gjeldende oppsigelsesprosedyre.
Kunden aksepterer at Egoria kan motsette seg bruk eller flytting av ethvert domenenavn knyttet til kundeengasjementet til annen tjenesteleverandør dersom kunde står i økonomisk gjeld til Egoria. Skulle en slik situasjon oppstå vil Egoria ikke bære ansvar for fornyelse eller tap av kundens domenenavn.

9.4 Endringer, forbehold mv.:
Kunden samtykker i at Egoria kan kontakte kunden på de registrerte kontaktpunkt med informasjon om leverte eller tilgjengelige tjenester. Egoria forbeholder seg retten til å endre innholdet i de her gjengitte avtalevilkår eller å si dem opp. Den kontrakten som til enhver tid er gjeldende er å finne på http://egoria.no/vilkaar.