Egenerklæring

 

Denne erklæringen utgjør sammen med det regelverket som gjelder til enhver tid kontrakten mellom UNINETT Norid AS, senere kalt Norid, og abonnenten. Ved signering av erklæringen binder abonnenten seg til vilkårene for å registrere domenenavn under .no.

Abonnenten erklærer med dette at registrering og/eller bruk av domenenavnet

 • ikke er i strid med gjeldende regelverk, se http://www.norid.no/navnepolitikk.html
 • etter abonnentens kunnskap ikke medfører urettmessige inngrep i tredjeparts registrerte eller uregistrerte rettigheter til navnet
 • ikke er i strid med norsk eller internasjonal rett
 • ikke uberettiget gir inntrykk av å angå offentlig forvaltning eller myndighetsutøvelse

Abonnenten samtykker til

 • at klager på abonnentens registrering kan behandles av domeneklagenemnda i henhold til de regler og prosedyrer som følgerav regelverket,
  og at hun eller han vil delta iklageprosessen og være bundet av domeneklagenemndas avgjørelse
 • å holde seg oppdatert om regelverksendringer på www.norid.no og følge det regelverket som gjelder til enhver tid
 • at Norid kan trekke tilbake et registrert domenenavn når det er åpenbart at tildelingen er i strid med forhold som er nevnt i denne egenerklæringen, eller som på annen måte er i strid medregelverket eller formålet bak regelverket
 • at kontaktinformasjon og registreringstidspunkt for domenet gjøres tilgjengelig på Internett, blant annet gjennom Norids whois-database.
  Tilgang vil også kunne bli gitt via anneninternett-teknologi

Abonnenten har satt seg inn i de kravene regelverket stiller i forbindelse med registrering og bruk av domenenavnet.
Abonnenten er dermed kjent med sine plikter og rettigheter ved registrering og bruk av domenenavn under .no.

Abonnenten aksepterer at Norid ikke kan holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade som følge av registrarens
håndtering av søknader om domenenavn. Abonnenten aksepterer videre at Norid ikke kan holdes ansvarlig overfor
abonnenten for noen direkte eller indirekte skade som følge av driftsfeil eller driftsstans hos Norid når det inntrufne
skyldes forhold eller omstendigheter som Norid ikke kontrollerer.